Kredyt dla studenta


pożyczka studenckaStudia kosztują ? prawidłowość ta dotyczy nie tylko płatnej nauki w szkołach wyższych, ale także studiów dziennych, za które się nie płaci. Wszak studia to nie tylko zajęcia dydaktyczne. To także samodzielne życie w miejscu często oddalonym od domu, a więc koszty utrzymania. Studenci, którym nie starcza pieniędzy na zaspokojenie własnych potrzeb mogą ubiegać się o kredyt studencki. Tego rodzaju pożyczki przeznaczone są dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, pobierają naukę na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, a także studiach doktoranckich. O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Nie ma znaczenia czy studiują dziennie czy zaocznie. Ideą kredytu studenckiego jest umożliwienie nauki w szkołach wyższych osobom gorzej sytuowanym. Kredyt taki to częściowo dotowana przez państwo, najtańsza pożyczka bankowa. Dotacja państwowa polega na częściowej spłacie bankowych odsetek, dzięki czemu są one kilkukrotnie niższe niż w najtańszym kredycie konsumenckim i wynoszą połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, to jest 2,5 procent w skali roku. Z kredytu studenckiego można korzystać od kilkunastu lat.

Kto pożycza studentom? O kredyt studencki można ubiegać się w następujących bankach: PKO BP, PEKAO S.A., SGB i BPS. Lista placówek bankowych udzielających kredytów studenckich może zmieniać się z każdym rokiem. Koordynatorem projektu preferencyjnej pożyczki dla studiujących jest BGK ? Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank ten pokrywa odsetki kredytowe aż do chwili, gdy kredytobiorca zacznie spłacać swój dług. W szczególnych wypadkach spłaty kredytów studenckich bywają umarzane. O umorzenie spłat kredytu mogą ubiegać się osoby w trudnej sytuacji finansowej. Wówczas BGK bierze to na siebie. Ten sam bank udziela poręczenia osobom gorzej sytuowanym. Poręczenie to może wynosić 70 procent lub 100 procent pożyczanej kwoty. Pożyczki dla studentów motywują też do nauki. Pięć procent absolwentów kończących studia z najlepszymi wynikami, może liczyć na umorzenie jednej piątej zaległego kredytu.

Kiedy i z czym do banku. Chcąc otrzymywać kredyt studencki od następnego roku akademickiego wniosek o pożyczkę trzeba złożyć do połowy listopada bieżącego roku. Miesiąc później wnioski są analizowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Chodzi o zorientowanie się w sytuacji finansowej wnioskodawców i o wynikającą z niej maksymalną wysokość dochodów uprawniającą do otrzymania pożyczki. W bieżącym i w ubiegłym roku akademickim kwota ta wynosiła 2,1 tysiąc złotych netto na jednego członka rodziny. Jeśli wybrany bank odmówi udzielenia kredytu, do końca lutego można złożyć wniosek w innej z wymienionych wyżej placówek. Do końca marca umowa kredytowa musi być podpisana. Miesiąc później środki zaczynają być wypłacane, przy czym na początek otrzymuje się zaległe transze za miesiące od października do kwietnia. Starając się o kredyt studencki do banku trzeba przyjść z wypełnionym wnioskiem, zaświadczeniem ze szkoły wyższej, a także dokumentem z urzędu skarbowego potwierdzającym dochód uzyskany w poprzednim roku na każdego członka rodziny.

Wypłata kredytu. Kredyt studencki wypłacany jest co miesiąc przez dziesięć miesięcy w roku. Każdego miesiąca na konto studenta wpływa 600 złotych. Kredyt można otrzymywać przez maksymalnie sześć lat na studiach dziennych i cztery lata na studiach doktoranckich. Kontynuacja kredytu następuje automatycznie po okazaniu w banku ważnej legitymacji studenckiej w marcu i październiku każdego roku akademickiego.

Przeczytaj też:
Sorry no related post found

Spłata pożyczki. Kredyt studencki jest spłacany dopiero w dwa lata po zakończeniu nauki. Pożyczkę studencką spłaca się dwukrotnie dłużej niż się ją pobierało. Kredyt wypłacany przez pięć lat będzie spłacany przez lat dziesięć. Studenci mogą wnioskować o skrócenie okresu spłaty kredytu. Przerwanie nauki wiąże się z natychmiastowym rozpoczęciem spłaty długu. Za przerwaną naukę płaci się też wyższym oprocentowaniem pożyczki. Obecnie będzie to 3.75 procent w skali roku.